Procedura w wypadkach

PROCEDURA POSTEPOWANIA PO WYPADKU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

1)Jeśli dziecko uległo wypadkowi na terenie przedszkola nauczyciel musi niezwłocznie zawiadomić dyrektora placówki oraz rodziców bądź opiekunów dziecka.

2)Po przybyciu rodziców/opiekunów do przedszkola nauczyciel powianiem poinformować ich w jakich okolicznościach dziecko uległo wypadkowi i jakie podjęto działania (zakres pierwszej pomocy udzielonej dziecko, powołanie zespołu który ustali przyczyny wypadku, wezwanie pogotowia ratunkowego).

3)W przypadku gry rodzice/opiekunowie chcą zabrać dziecko domu przed przyjazdem pogotowia zadaniem nauczyciela jest odradzanie rodzicom/opiekunom takiego postępowania. W przypadku niezłomności ich woli nauczycieli powinien poprosić rodziców o podpisanie oświadczenia, iż rezygnują z badania dziecka przez wezwanego lekarza pogotowia. W tej sytuacji należy jak najszybciej odwołać wezwanie lekarza do wypadku jednocześnie doradzając rodzicom by we własnym zakresie zapewnili dziecku badanie lekarskie.

4)Gdy rodzice po badaniu lekarskim na terenie placówki nie zgadzają się z decyzją lekarza rolą nauczyciela jest jedynie doradzanie. Ostateczne decyzje w sprawach istotnych dotyczących dziecka podejmują rodzice w uzgodnieniu z lekarzem.

5)Gdy rodzice z powodów wyznaniowych nie chcę oddać dziecka pod opiekę lekarzy to i tym przypadku rola nauczyciela ogranicza się jedynie do doradzania i proszenia rodziców o współpracę z lekarzami.

6)W przypadku zaistnienia wyżej wymienionej sytuacji nauczyciel powinien niezwłocznie sporządzić notatkę opisująca całe zdarzenie, szczegółowy przebieg interwencji zespołu ratunkowego oraz stanowisko rodziców w sprawie udzielenia dziecku pomocy medycznej z podaniem ostatecznej decyzji rodziców o zabraniu dziecka do domu bez badania.

7)Gdy rodzice podejmą decyzje o zabraniu dziecka do domu bez badania lekarskiego w tym momencie oni ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka.

8)W razie wypadku dziecka w palcówce lub na jego terenie odpowiedzialność nauczyciela związana jest z zapewnieniem mu opieki – niezwłocznym sprowadzeniem fachowej pomocy medycznej i w miarę możliwości udzielenia mu pierwszej pomocy. Kolejnym obowiązkiem jest omówienie z pracownikami okoliczności i przyczyn wypadku oraz ustalenie środków niezbędnych do zapobieżenia im w przyszłości.

Dodaj komentarz