Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA  DZIECI PRZEZ RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH

1)Dzieci przyprowadzane są do przedszkola od godziny 6.30 przez rodziców lub inne osoby upoważnione przez rodziców i odebrane do godziny 18.00.

Każde dziecko powinno być przyprowadzone do sali przedszkolnej do godziny 8.00 (w razie późniejszego przyjścia wskazane jest zawiadomienie telefoniczne przedszkola) i z sali przedszkolnej odebrane.

2)Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby dorosłe przez nich upoważnione (na początku roku każdy rodzic składa pisemne upoważnienie dotyczące danych osobowych osób odbierających dzieci – upoważnienie to jest przechowywane w dokumentacji przedszkola). Odbiór dziecka przez osobę niepełnoletnią jest możliwy jedynie wtedy gdy obydwoje rodziców złoży pisemne oświadczenie w obecności nauczyciela i dyrektora lub gdy dostarczą odpis aktu notarialnego.

3)Pomiędzy godziną 6.30 a 8.00 prace zaczynają wszystkie grupy przedszkolne i dzieci rozchodzą się do sal pod opieką nauczycieli.

4)Podczas odbierania dziecka z sali przedszkolnej rodzic lub inna osoba odbierająca zobowiązana jest do zgłoszenia nauczycielowi faktu, iż odbiera dziecko.

Nauczyciel w razie jakichkolwiek wątpliwości ma prawo wylegitymować osobę odbierającą dziecko i ma też prawo nie pozwolić dziecku wyjść jeśli czuje od osoby odbierającej alkohol.

5)Szczegółowa procedura wynikająca z postępowania w wyniku wypadku a także w przypadku odbioru dziecka przez pijanego rodzica/opiekuna znajduje się w oddzielnych rozporządzeniach.

Dodaj komentarz