Regulamin przedszkola

1. Przedszkole czynne jest od 6.30. do 18.00.

2. Dziecko przyprowadzają i odprowadzają rodzice lub osoby upoważnione na piśmie.

3. Dziecko powinno być przyprowadzone do przedszkola od godziny 6.30, odebrane do godziny 18.00. Wszystkie dzieci powinny być przyprowadzone do godz: 8.00, ponieważ podstawa programowa wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu realizowana jest w godz. od 8.00 do 13.00.

4. Odpłatność za przedszkole wnosi się do 20-tego każdego miesiąca.

W przypadku nie wniesienia opłat w ustalonym terminie dziecko może zostać skreślone z listy korzystających z przedszkola, z końcem miesiąca, za który nie wniesiono opłat.

Dyrektor przedszkola wypowiada umowę z zachowaniem formy pisemnej z dniem doręczenia wypowiedzenia adresatowi. Wypowiedzenie umowy wysyła się listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Odmowę odbioru traktuję się jak doręczenie wypowiedzenia adresatowi.

5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, zwrotowi podlega dzienna opłata wniesiona za posiłek oraz opłata stała.

6. Dyrektor przedszkola Małgorzata Krystyna Maksim przyjmuje skargi i wnioski we wtorki od godz. 11.00 do godz. 16.00.

Rada Pedagogiczna

Dodaj komentarz