Program wychowawczy

 PROGRAM WYCHOWAWCZY
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 30
im. JANA PAWŁA II „RADOSNE” W BIAŁYMSTOKU

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( Dz.U.z 2004 r Nr 256, poz.2572; Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz.2781; z 2005r nr 17, poz.141; nr 94, poz.788; nr 122, poz. 1020; nr 131, poz. 1091; nr 167, poz.1400 i nr 249, poz. 2104; z 2006r
Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół / Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r/
opracowały:
mgr Małgorzata Krystyna Maksim
mgr Iwona Kozłowska
mgr Marta Anna Wasilczuk
I. Wstęp
Wychowanie małych dzieci rozumiemy najczęściej jako zapewnienie im przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa. W pierwszych latach życia dbamy by nie były głodne, odpowiednio je ubieramy. Edukacje zostawiamy na potem nie zdając sobie sprawy jak ważną role pełni w życiu małego dziecka.
W okresie przedszkolnym podstawową forma działalności każdego dziecka jest zabawa. Stanowi ona niezbędny element jego rozwoju. Dostarcza nie tylko przyjemności, ale też kształci i pozwala zrealizować własne potrzeby i zainteresowania. Małe dziecko bardzo szybko rośnie. Niebagatelny wpływ na rozwój dziecka i jego spontaniczność ma środowisko i otoczenie w którym ono dorasta.
Rodzina i jej otoczenie społeczne kształtują podstawy osobowości dziecka, z którymi przedszkole musi się liczyć i na nich budować. Dla kształtowania tych społecznych umiejętności ogromne znaczenie ma wychowanie przedszkolne. Dzieci w przedszkolu wchodzą w swój pierwszy, społeczny świat. Rola nauczyciela jest uczenie dzieci norm zasad współżycia w grupie oraz dostosowanie się do ustalonych i akceptowanych społecznie reguł, a jednocześnie wspieranie indywidualnego rozwoju i stworzenie sytuacji, w której dziecko staje się świadome swoich praw i umie ich bronić. Zadaniem przedszkola jest stworzenie takich warunków, aby dzieci mogły doświadczyć tego co dobre i co służy rozwojowi ich samych oraz innych ludzi.
II. Podstawy, założenia programu.
Zadania przedszkola w zakresie realizacji założeń programu wychowawczego:
1. Wspomagać prace nauczycieli i wspierać działania wychowawcze rodziców.
2. Poznać i stosować metody skutecznego oddziaływania wychowawczego.
3. Systematycznie przeprowadzać zajęcia profilaktyczno – edukacyjne uczące dzieci jak chronić się przed niebezpieczeństwem i radzić sobie w trudnych sytuacjach.
4. Współdziałać z instytucjami oraz specjalistami w celu otoczenia opieką i terapią dzieci dotkniętych przemocą i zaniedbanych wychowawczo.3
5. Kształtować umiejętności społeczne dzieci oraz zgodność funkcjonowania w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
6. Prowadzić dostosowane do możliwości dzieci formy zabaw wyrabiające asertywność, poczucie własnej wartości, umiejętności słuchania innych i skutecznej komunikacji międzyludzkiej.
7. Stosować system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
8. Uczyć tolerancji i akceptacji inności.
9. Promować zdrowy styl życia w sferze fizycznej, społecznej i emocjonalnej.
Obowiązki nauczycieli w zakresie realizacji założeń programu wychowawczego:
1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
2. Poznanie dziecka poprzez obserwację jego aktywności i sytuacji rodzinnej.
3. Podmiotowe traktowanie dziecka i dostosowanie metod nauczania do jego potrzeb i możliwości.
4. Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, zarówno fizycznego jak i psychicznego.
5. Dostarczenie dziecku bodźców stymulujących i pobudzenie je do aktywności własnej.
6. Otwarcie na dziecko i na jego pomysły.
7. Wdrażanie do samodzielności.
8. Kształcenie prawidłowych postaw społecznych.
9. Przyjazna współpraca z rodzicami dzieci.
10. Przestrzeganie zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka.
11. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
12. Wzajemnie wspierać swoje działania w ramach współpracy koleżeńskiej.
13. Konsolidacja oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego, przedszkola, środowiska rówieśniczego.
III. Cele programu
1.Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
a) Poznawanie i przestrzeganie podstawowych zasad i zabiegów higienicznych na rzecz własnego zdrowia fizycznego i psychicznego.
b) Wzmacnianie zachowań pozytywnych..
c) Poznanie zasad savoir – vivre’u.
2.Kształtowanie umiejętności społecznych, zgodne funkcjonowanie w grupie.
a) Poznawanie przez dzieci tego co dobre i złe.
b) Kształtowanie odporności emocjonalnej, rozpoznawanie i okazywanie uczuć, emocji.
c) Radzenie sobie w nowych i trudnych sytuacjach.
d) Nabywanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych.
e) Przestrzeganie umów i zasad.
f) Kształtowanie poprawnych relacji z dziećmi i dorosłymi.
g) Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej, zgodnej zabawie, kształtowanie poczucia przynależności do grupy, rodziny, społeczeństwa.
3.Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć zorganizowanych.
a) Współdziałanie z rówieśnikami.
b) Uważne słuchanie.
c) Szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce.
d) Uznawanie wzajemnych praw do uczestnictwa w zajęciach, zabawach, rozmowach.
4. Kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków i właściwego zachowania przy stole.
a) Wdrażanie do samodzielnego przygotowania posiłków.
b) Przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw.
c) Zachowanie prawidłowej postawy przy stole.
d) Prawidłowe posługiwanie się sztućcami.
e) Stosowanie zasady kulturalnego zachowania się przy stole w trakcie spożywania posiłków.
f) Wdrażanie do nawyku spożywania zdrowej żywności.
5. Przestrzeganie umów dotyczących zachowań poza budynkiem przedszkolnym.
a) Przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
b) Nieoddalanie się od grupy, rodziców.
c) Reagowanie na sygnał nauczyciela.
d) Unikanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu
e) Właściwe zachowanie się podczas korzystania ze środków transportu.
IV. Warunki realizacji programu
Formy realizacji
Zadania i zasady zawarte w programie realizowane będą poprzez następujące działania:
1) opracowanie i realizację planu pracy wychowawczo – dydaktycznej w danym roku szkolnym,
2) umieszczanie w planach pracy nauczycieli problematyki dotyczącej kształtowania pozytywnych zachowań dzieci,
3) realizację przez nauczycieli zawartych w planach pracy treści poprzez zabawy i inne formy aktywizujące działania dzieci i rodziców,
4) opracowanie i realizacja harmonogramu uroczystości przedszkolnych,
5) opracowanie planu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
6) organizowanie kącika edukacyjnego dla rodziców,
7) realizacja wybranych programów wychowania przedszkolnego,
8) opracowywanie i wdrażanie innowacji,
9) przeprowadzanie z dziećmi zabaw integracyjnych, tematycznych, dydaktycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, relaksacyjnych,
10) organizowanie galerii prac dziecięcych oraz zdjęć z życia przedszkola,
11) zaznajamianie dzieci z literaturą dziecięcą,
12) organizowanie zajęć otwartych i warsztatów dla rodziców,
13) uczestniczenie dzieci w uroczystościach przedszkolnych, konkursach, koncertach.
Metody pracy wspomagające realizację zagadnień w zakresie oddziaływań wychowawczych:
1) Gry symulacyjne;
2) Gry i zabawy tematyczne i dowolne;
3) Historyjki obrazkowe, puzzle tematyczne;
4) Dyskusje z grupą przy ilustracjach;
5) Opowiadania, baśnie, legendy, czytanki;
6) Drama;
7) Scenki rodzajowe;
8) Twórczość dziecięca;
9) Treningi umiejętności;
10) Spotkania poznawcze;
11) Doświadczanie, rozwiązywanie problemów;
12) Wycieczki tematyczne;
13) Wyjazdy: wycieczki po regionie.
V. W przedszkolu dziecko ma swoje prawa, ale i obowiązki.
Dziecko ma prawo:
1. Życia i rozwoju,
2. Swobody myśli, sumienia i wyznania,
3. Aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
4. Poczucia bezpieczeństwa i opieki ze strony dorosłych i innych dzieci,
5. Snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
6. Indywidualnego procesu rozwoju dostosowanego do możliwości i potrzeb,
7. Wspólnoty i solidarności w grupie,7
8. Swobodnej zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
9. Ochrony zdrowia.
10. Do swojej prywatności
Dziecko ma obowiązek:
1. Postępować z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, używać form grzecznościowych wobec osób dorosłych i kolegów.
2. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów.
3. Starać się utrzymać porządek wokół siebie(sprząta zabawki itp.).
 4. Dbać o swój wygląd i estetykę ubrania.
5. Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie: okazywać szacunek dorosłym i kolegom, szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka.
VI. Zasady stosowania wzmocnień zachowań pozytywnych oraz wspomagania dzieci w rozwiązywaniu sytuacji trudnych.
Zasady budowania systemu motywacji:
a) nagrody należy dobrać do zainteresowań i upodobań dziecka,
b) stosować nagrody zaraz po wystąpieniu zachowania pożądanego,
c) przechodzić od nagradzania ciągłego do sporadycznego,
d) nagradzać również próby wykonania czynności, wysiłek, a nie tylko efekt,
e) nagroda powinna być różnorodna, weryfikowana,
f) w miarę możliwości należy stworzyć indywidualne system motywacji dla trudnego dziecka,
g) stosować konsekwencję w stosowaniu wzmocnień.
Jak pomagać dziecku w sytuacjach trudnych:
Wspólnie rozwiązywać problemy wg metody Gordona:
a) określić problem, kiedy obie strony konfliktu mówią, co im przeszkadza, co się stało i jakie w związku z tym przeżywają uczucia,
b) wszyscy podają różne propozycje rozwiązania problemu (metoda burzy mózgów), nauczycielka je zapisuje,
c) ocena propozycji i wybór takiego rozwiązania, na które zgadza się większość,
d) zgadzamy się na wspólne rozwiązanie i postanawiamy go przestrzegać, jednocześnie określamy konsekwencje niewypełniania umowy.
VII. Zasady wdrażania grupowego kodeksu zachowań
W każdej grupie powinno znajdować się miejsce na wyeksponowanie zasady grupowego kodeksu zachowań. Zasady kodeksu są opracowane dla wszystkich grup wiekowych, jednakże nauczyciele mogą realizować wybrane hasła zgodnie z potrzebami i możliwościami rozwojowymi grupy.
VIII. Współpraca wychowawcza z rodzicami
Nasze przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania.
Rodzice są współautorami życia przedszkola, aktywnie biorą udział w działalności naszej placówki.
CELE WSPÓŁPRACY:
a) ujednolicenie oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego;
b) nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami;
c) zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy,
podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz statutem przedszkola;
d) przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu
przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
e) wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych, włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola;
f) zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
g) podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia;
h) ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców;
i) wszechstronny rozwój dziecka;
j) przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu, informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka;
k) promowanie placówki w środowisku lokalnym.
IX. Ewaluacja
1. Ewaluacji programu wychowawczego dokonuje się na radzie pedagogicznej .
2. W ewaluacji uwzględnia się opinię nauczycieli przedszkola, wytwory dzieci.
3. Sposoby ewaluacji:
a) analiza dokumentów:
– Księga protokołów rady pedagogicznej,
– plany miesięczne poszczególnych grup,
– arkusze obserwacji, dzienniki,
b) wytwory dzieci.
Uwagi końcowe:
1. Za realizację programu wychowawczego przedszkola odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele
2. Realizacja zadań wychowawczych odbywa się przy współpracy rodziców. Zasady współpracy określa niniejszy program oraz Statut Przedszkola.

Dodaj komentarz