Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 30
IM. JANA PAWŁA II „RADOSNE” W BIAŁYMSTOKU

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 7 maja 2013r., poz.
532) opracowuje się niniejszą procedurę regulującą pracę zespołu ds. pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 30 im. Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku.
1. Nauczyciele prowadzą obserwację pedagogiczną, rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
2. Pedagog, psycholog prowadzi na terenie przedszkola badania prognostyczne, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.
3. Nauczyciel, terapeuta po stwierdzeniu konieczności udzielania pomocy dziecku niezwłocznie informuje o tym dyrektora przedszkola.
4. Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie udzielenia pomocy w trakcie bieżącej pracy.
5. Dyrektor planuje udzielanie pomocy, ustala formy tej pomocy, okres jej udzielania, wymiar godzin z uwzględnieniem liczby godzin ustalonej dla danej formy.
6. Wymiar godzin ustala dyrektor przedszkola biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które są przeznaczone na realizację poszczególnych form pomocy.
7. Dyrektor przedszkola, planując udzielanie pomocy, współpracuje z rodzicami, nauczycielami, specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem i odpowiednio z: poradnią, asystentem rodziny, pracownikiem socjalnym, kuratorem sądowym .
8. O ustalonych dla dziecka formach, sposobach wymiarze i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje na piśmie rodziców lub opiekunów prawnych.
9. Nauczyciel wyznaczony przez dyrektora (koordynator) koordynuje udzielanie pomocy.
10. Nauczyciele dzieci objętych pomocą prowadzą z nimi systematyczne zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w trakcie bieżącej pracy.

11. Podczas udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej nauczyciele współpracują z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi
instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
12. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy (dziennik zajęć).
13. Nauczyciele dzieci posiadających opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej opracowują indywidualny program pracy z dzieckiem, prowadzą z nim systematyczną pracę w formie dodatkowych zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i dokumentują pracę w dzienniku zajęć.
14. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, w tym ustalenie dla dziecka form udzielania tej pomocy, okresu ich udzielania oraz wymiaru godzin jest zadaniem zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 b ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy.
15. W roku szkolnym 2013/2014 udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej przebiega wg harmonogramu pracy zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
16. Procedura obowiązuje z dniem 1 września 2013 r.

Dodaj komentarz