Statut

STATUT
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 30
IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II „RADOSNE”
W BIAŁYMSTOKU
(tekst jednolity)

Białystok 2013r.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku, zwane  dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Białymstoku przy ul. Piastowskiej 1A.
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Białystok. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.
4. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu:
Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku
ul. Piastowska 1A, 15-207 Białystok, Nr telefonu: 85 741-33-82.

§ 2

Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991r. z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych tej Ustawy.
2. Aktu założycielskiego.
3. Niniejszego statutu.

§ 3

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok.
2. Przerwę wakacyjną ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola. Trwa ona 1 miesiąc, w drugim miesiącu przedszkole organizuje dyżur chętnym dzieciom.
3. Przedszkole jest czynne od 6:30 do 18:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
4. Czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin dziennie w tym 5 godzin przeznaczonych jest na realizację podstawy programowej.
5. Dni dodatkowo wolne od pracy przedszkola ustala się każdorazowo po konsultacji z rodzicami (lista chętnych dzieci).
6. Na wniosek dyrektora Organ Prowadzący ustala, co roku dzienny czas pracy przedszkola oraz czas na realizację podstawy programowej, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

§ 4

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
1) Gminę Białystok,
2) Rodziców w formie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole,
3) Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

§ 5

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
2. Wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta Białegostoku.
3. Nieobecność dziecka w przedszkolu zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty, o której mowa w § 5 pkt 2.
4. Przedszkole zapewnia możliwość odpłatnego korzystania z trzech posiłków dziennie wszystkim uczęszczającym dzieciom, a pracownikom przedszkola na zasadzie dobrowolności. Pracownicy kuchni mają prawo próbować przygotowane posiłki.
5. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez dzieci i pracowników przedszkola oraz wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor
6. Kalkulację stawki żywieniowej sporządza intendent w porozumieniu z dyrektorem i głównym księgowym.
7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje, zwrot opłaty za wyżywienie co regulują odrębne przepisy.
8. Za dziecko uczęszczające do przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek wnosić systematycznie opłatę, nie później niż do 20 dnia każdego miesiąca, którym osoba uprawniona korzystać będzie z przedszkola.
9. Opłaty za przedszkole mogą być uiszczane bezpośrednio w kasie przedszkola, przelewem internetowym na konto przedszkola oraz mogą być opłacane przez MOPR zgodnie z decyzją o dofinansowaniu w terminie ustalonym przez intendenta i dyrektora przedszkola.
10. Informacja o terminie płatności i kwocie do opłacenia podawana jest rodzicom co miesiąc w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń lub bezpośrednio u intendenta w przypadku wnoszenia opłaty przelewem internetowym.
11. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, który ustala Dyrektor przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy (odpowiednia ilość dzieci w oddziale) oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
12. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii.
13. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. Rodzaj i czas trwania zajęć określa dyrektor i Prezydent na podstawie badania opinii i zainteresowań rodziców. Zajęcia finansowane są z budżetu organu prowadzącego.
14. Ustalenia dotyczące zajęć dodatkowych odbywają się na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców, które powinno być zorganizowane nie później niż do 20 września każdego roku.
15. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, religii, wynosi:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lata ok. 15 min.
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat ok. 30 min.
16. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 6

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz
aktach wykonawczych do ustawy, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Celem przedszkola jest:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijaniu umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
2. Wynikające z celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
2) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
3) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
4) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
5) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
6) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
7) Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.6
8) Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
9) Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
10) Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
11) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
12) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
13) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
14) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
15) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
3. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie przy czym:
1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
2) co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane tam są gry zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, itd.).
3) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
4) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
4. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
5. W przypadku naruszania praw dziecka dyrektor przedszkola jest zobowiązany rozpatrzyć każdą skargę. Tryb rozpatrywania i przyjmowania skarg i wniosków określa procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Przedszkolu Samorządowym Nr 30 im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku.

§ 7

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz na podstawie: programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego przez dyrektora przedszkola.
2. Procedurę dopuszczenia programu regulują odrębne przepisy .
3. Dopuszczone do użytku programy wychowania przedszkolnego stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego.
4. Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
5. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki, rocznym planie pracy przedszkola oraz w tygodniowych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
6. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
7. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

§ 8

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem warunków lokalowych, a w szczególności
1) zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i opieki w czasie pobytu w przedszkolu i zajęć organizowanych przez przedszkole poza terenem przedszkola poprzez:
a) dzieci są pod stałą opieką osoby dorosłej – nauczyciela,
b) bezpośrednio za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć organizowanych przez Przedszkole odpowiedzialny jest nauczyciel pracujący w danym oddziale,
c) podczas pobytu dzieci w ogrodzie zabawy i zajęcia poszczególnych oddziałów odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci,
d) nauczyciel organizujący zajęcia w ogrodzie uczestniczy w nich wspólnie z dziećmi,
e) plac zabaw jest ogrodzony, w żadnym wypadku dziecko nie może opuszczać placu zabaw,
f) w trakcie zajęć poza terenem (spacery, wycieczki) opiekę sprawuje nauczyciel przedszkola, który powinien zapewnić dodatkową opiekę innej osoby dorosłej (rodzic, prawny opiekun dziecka oraz pracownik przedszkola) na każde 12 dzieci powinien przypadać przynajmniej jeden opiekun.
g) wszyscy wychowankowie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakładzie ubezpieczeniowym wybranym przez rodziców na pierwszym zebraniu ogólnym rozpoczynającym rok szkolny. Zasady ubezpieczeń regulują odrębne przepisy.
h) umowę z firmą ubezpieczeniową podpisuje dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę opinie rodziców zgłaszane w ciągu roku o rzetelność firmy podczas realizacji postanowień umowy, wypłacania odszkodowań.
i) w nagłych wypadkach nauczyciel lub inna osoba opiekując się grupą udziela dziecku pierwszej pomocy, wzywa lekarza, powiadamia rodziców o zaistniałym wypadku,
j) w razie choroby dzieciom nie podaje się leków,
k) przedszkole współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.
2. Szczegółowe zasady przebywania dzieci na placu zabaw w trakcie pracy przedszkola określa „Regulamin korzystania z placu zabaw” w PS 30 wprowadzony zarządzeniem dyrektora, opracowany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, z którym zapoznaje się rodziców i wychowanków przedszkola.
3. Szczegółowe zasady udziału dzieci w spacerach określa „Regulamin spacerów i wycieczek PS 30” wprowadzony zarządzeniem dyrektora przedszkola, opracowany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, z którym zapoznaje się rodziców i wychowanków przedszkola.

§ 9

1. W miarę posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej poprzez:
1) diagnozowanie środowiska dziecka,
2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka,
3) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,
4) pomoc rodzicom w podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej wobec dziecka,
5) ścisłą współpracę z poradnią-psychologiczną w celu udzielania dzieciom pomocy specjalistycznej,
6) wspieranie dziecka uzdolnionego,
7) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych, dla dzieci przez nauczycieli przedszkola i wspieranie nauczycieli w tym zakresie,
8) prowadzenie edukacji pro zdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, rodziców i nauczycieli,
9) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
10) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
11) zatrudnienie: pedagoga, psychologa – w miarę posiadanych środków finansowych,
12) wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,
13) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są realizowane we współpracy z: rodzicami, nauczycielami, innymi pracownikami przedszkola, poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi, innymi przedszkolami, podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:
1. dyrektora,
2. rodziców,
3. nauczyciela, w szczególności wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne,
4. pedagoga, psychologa, poradni psychologicznej lub innej poradni specjalistycznej.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka wynikających w szczególności: z niepełnosprawności, z niedostosowania społecznego, z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, ze szczególnych uzdolnień, ze specyficznych trudności w uczeniu się, z zaburzeń komunikacji językowej, z choroby przewlekłej, z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, z niepowodzeń edukacyjnych, z zaniedbań środowiskowych, z trudności adaptacyjnych.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
7. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w przedszkolu jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, specjalistów.
8. O organizacji i zakresie zadań zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa procedura przyjęta do realizacji w placówce i odrębne przepisy.
9. O ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje na piśmie rodziców dziecka.
a. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, specjalistycznymi oraz uczęszczanie na te zajęcia wymaga zgody rodziców.
10. W przypadku zaistnienia potrzeby w przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.
11. Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka określają odrębne przepisy.

§ 10

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:
1) jednego nauczyciela w przypadku 5 – godzinnego czasu pracy oddziału,
2) dwóch nauczycieli w przypadku 8 – godzinnego i wyżej czasu pracy.
2. W przedszkolu stosuje się zasadę ciągłości oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych jeden nauczyciel opiekuje się w miarę możliwości danym oddziałem przez cały okres
uczęszczania dziecka do przedszkola.

ROZDZIAŁ III
ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 11

1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor Przedszkola,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców.
2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 12

1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.
2. Dyrektor zarządza i kieruje przedszkolem oraz reprezentuje je na zewnątrz zgodnie z zakresem obowiązków, odpowiedzialnością i uprawnieniami ustalonymi przez gminę.
3. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji, wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę.
4. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.
5. Zadania dyrektora:
1) organizuje i kieruje procesem wychowawczo-dydaktycznym i opiekuńczym,
2) jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do podejmowania działań mających na celu poprawę pracy szkoły lub placówki,
3) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który zawiera m.in.: cele, przedmiot oraz harmonogram ewaluacji wewnętrznej, tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania prawa, tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli, 4) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i przedstawia Radzie Pedagogicznej przed zakończeniem roku szkolnego wyniki i wnioski wynikające z jego sprawowania,
5) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
a. organizowanie szkoleń i narad;
b. motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego;
c. przedstawianie nauczycielom wniosków z nadzoru pedagogicznego;
6) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
7) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,
8) ustala ramowy rozkład dnia na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),
9) przygotowuje arkusz organizacyjny przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, po zaopiniowaniu projektu prze Radę Pedagogiczną,
10) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały, podjęte w ramach kompetencji stanowiących oraz wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte niezgodnie z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy,
11) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego,
12) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystywanie,
13) planuje i jest odpowiedzialny za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,
14) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
15) współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
16) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną,
17) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
18) organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
19) podejmuje decyzję o objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno–wyrównawczymi oraz o terminie ich zakończenia,
20) powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie której dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie i prowadzi związana z tym dokumentację,
21) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,
22) współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
23) administruje ZFŚS zgodnie z obowiązującym regulaminem,
24) prowadzi dokumentację kancelaryjno archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami,
25) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
6. Koordynatorem współdziałania wszystkich organów przedszkola jest dyrektor, który:
1) zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach ustanowionych kompetencji,
2) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy nimi, o planowanych działaniach i podejmowanych decyzjach,
3) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne przedstawicieli organów przedszkola.
7. Spory pomiędzy organami przedszkola (z wyjątkiem dyrektora przedszkola) rozstrzyga dyrektor.
8. Spory pomiędzy dyrektorem przedszkola, a innymi organami przedszkola rozstrzyga w zależności od podmiotu sporu organ prowadzący lub organ nadzorujący.
9. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

§ 13

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
3. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian,
2) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
3) zatwierdzanie planów pracy przedszkola ,
4) podejmowanie uchwał w sprawach:
a)prowadzenia innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców,
b) regulaminu pracy Rady Pedagogicznej,
c) skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.
6. Rada Pedagogiczna opiniuje:
1) organizację pracy przedszkola, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,
2) projekt planu finansowego przedszkola,
3) wnioski o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli,
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału stałych i dodatkowych zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych.
7. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce.
8. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie  z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.
9. Zebrania mogą być zwołane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego albo, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
10. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
11. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy liczby jej członków.
12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
13. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej i nieujawnianie spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki oraz spraw dotyczących uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady.
14. Informacje dotyczące dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
15. Dyrektor może powstrzymać wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.
16. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności.

§ 14

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która jest organem społecznym i stanowi reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych podczas zebrań rodziców wychowanków w każdym oddziale po minimum 2 przedstawicieli z każdego oddziału.
3. Wyboru członków Rady Rodziców dokonuje się co roku w każdym oddziale podczas zebrań rodziców, poprzez tajne głosowanie.
4. Rada Rodziców uchwala swój regulamin, który określa tryb jej pracy i szczegółowe zasady wyłaniania członków i działania Rady Rodziców. Nie może być on sprzeczny ze statutem przedszkola.
5. Rada Rodziców:
1) występuje do dyrektora przedszkola z opiniami i wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, a w szczególności: statutu przedszkola, zajęć dodatkowych, wyżywienia,
2) może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania statutowej działalności przedszkola,
3) zasady ich wydatkowania określa regulamin rady,
4) Rada Rodziców planuje swoją działalność – plan działania powinien być uchwalony nie później niż do końca września każdego roku szkolnego,
5) dokumentacja Rady Rodziców znajduje się w sekretariacie przedszkola.

ROZDZIAŁ IV
Organizacja Przedszkola

§15

1. Przedszkole jest wielooddziałowe.
2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
3 Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci w zależności od potrzeb przedszkola.
4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
5. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.
6. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
7. W arkuszu organizacji określa się w szczególności:
1) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
2) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych w przedszkolu, w tym wykształcenie i sposób zatrudnienia pracowników pedagogicznych,
3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielanych przez gminę,
4) czas na realizację podstawy programowej w danym roku szkolnym,
5) terminy przerw w pracy przedszkola,
6) godziny otwarcia przedszkola.
8. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji.
1) jest dostosowany do założeń podstawy programowej
2) Uwzględnia on: wymagania zdrowotne, higieniczne, godziny pracy poszczególnych oddziałów w zależności od warunków lokalowych, godziny posiłków, harmonogram zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli przedszkola i specjalistów,
9. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia  uwzględniając w szczególności:
1) potrzeby i zainteresowania dzieci,
2) właściwą proporcję czasową między formami zorganizowanymi przez nauczyciela, a swobodną działalnością dzieci,
3) czas zajęć odbywających się na powietrzu.
10. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 125.
11. W przedszkolu jest pięć oddziałów. Liczba oddziałów może ulegać zmianie w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola.
12. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
1) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów (I, II, III, IV, V)
2) salę gimnastyczną,
3) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
4) kuchnię,
5) szatnię dla dzieci i personelu.
13. W przypadku konieczności (większej liczby dzieci niż 125) sala gimnastyczna może być zaadaptowana na potrzeby sali dla oddziału.
14. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
15. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci. Szczegółowe zasady udziału dzieci w wycieczkach określa zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie organizacji wycieczek oraz „Regulamin spacerów i wycieczek PS 30” opracowany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, z którym zapoznaje się rodziców wychowanków przedszkola.

§ 16

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby dorosłe upoważnione przez rodziców, za okazaniem dowodu tożsamości.
2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
4. Ze względów organizacyjnych i przygotowanie odpowiedniej liczby posiłków późniejsze przyprowadzenie dziecka powinno być zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie.
5. Osoby pod wpływem alkoholu nie mogą odbierać dziecka z przedszkola.
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola określa „Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola PS 30” wprowadzony zarządzeniem dyrektora przedszkola, opracowany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, z którym zapoznaje się rodziców wychowanków przedszkola.

§ 17

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. W pierwszej kolejności, zgodnie z poniższymi kryteriami ustalonymi przez Prezydenta Miasta Białegostoku, przyjmowane są:
1) dzieci 5 i 6 –letnie odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
2) dzieci rodziców/opiekunów samotnie je wychowujących,
3) dzieci rodziców/opiekunów niepełnosprawnych,
4) dzieci z rodzin zastępczych,
5) dzieci uczęszczające do przedszkola,
6) dzieci obojga rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym,
7) dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola,
8) dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci),
9) dzieci, których rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
10) rodzeństwo zgłaszane do tego samego przedszkola,
11) dziecko z rodziny wskazanej przez rejonowego pracownika socjalnego, zagrożone umieszczeniem w zastępczych formach opieki,
12) dzieci repatriantów.
3. Dodatkowe kryteria przyjęć do przedszkola ogłasza rokrocznie w okresie rekrutacji organ prowadzący.
4. W przypadku wyczerpania wskazanych kryteriów oraz dużej liczby dzieci znajdujących się w podobnej sytuacji, w celu zachowania zasady równości szans, Komisja Rekrutacyjno Kwalifikacyjna ustala dodatkowe kryteria uszczegóławiające (np. odległość miejsca 19 zamieszkania dziecka od przedszkola).
5.Dzieci przyjmowane są do przedszkola na jeden rok szkolny.
6. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Białystok lub poza nią.
7. Rekrutacja odbywa się w terminie podanym przez Organ Prowadzący na przełomie marca i kwietnia.
8. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola po raz pierwszy jest „Karta zgłoszenia dziecka” składana do dyrektora przedszkola lub drogą elektroniczną, opracowana przez Organ Prowadzący.
9. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną.
10. W przypadku kontynuowania etapu edukacyjnego w następnym roku szkolnym rodzic podpisuje listę deklaracji uczęszczania dziecka do przedszkola na kolejny rok szkolny.
11. Rekrutację do przedszkola prowadzi się w trzech etapach:
I etap – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń,
II etap – kwalifikacja i wywieszenie listy przyjętych dzieci,
III etap – podpisywanie umów z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola.
12. W trakcie roku szkolnego, w miarę zwalniających się miejsc, dyrektor może dokonać naboru uzupełniającego.
13. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin Rekrutacji Przedszkola Samorządowego Nr 30 w Białymstoku, wprowadzony zarządzeniem dyrektora przedszkola. Dokumentacja dotycząca rekrutacji jest przechowywana w kancelarii przedszkola.
14. Od decyzji komisji przysługuje prawo odwołania do dyrektora w ciągu 14 dni od daty wywieszenia listy.
15. W trakcie roku szkolnego, w miarę zwalniających się miejsc, dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może dokonać naboru uzupełniającego.
16. Dyrektor na podstawie uchwał z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków w ciągu roku szkolnego, w przypadku:
1.nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc w przedszkolu i nie zgłaszanie tego faktu;
2.zaleganie z opłatą za przedszkole za 2 okresy płatnicze,
3.w przypadku dziecka 6- letniego przeniesienie do innego oddziału realizującego
podstawę programową wychowania przedszkolnego,
4. podawania fałszywych danych w karcie zgłoszenia o stanie dziecka bądź ich
zatajanie;
5. częstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci , mimo zastosowania poniższej procedury:
a) rozmowy nauczyciela z rodzicami
b) rozmowy dyrektora z rodzicami
c) indywidualna praca o charakterze terapeutycznym prowadzona przez nauczyciela z dzieckiem
d) współpraca nauczyciela z rodzicami w celu ujednolicenia norm i zasad wychowania oraz zachowań dziecka w przedszkolu i w domu
e) spotkania, warsztaty dla rodziców na terenie przedszkola w celu wsparcia wychowawczego
f) terapia dziecka i rodziców w ośrodkach specjalistycznych
6. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ V
Wychowankowie Przedszkola

§ 18

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych (wolnych miejsc, rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola dyrektor może przyjąć dziecko 2.5 roczne.
2. Dziecko w wieku 5-6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 5-6 lat.
3. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie innych przepisów.
4. Dziecku, któremu odroczono obowiązek szkolny może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
5. Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:
1) pełnego bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego:
a) w czasie pobytu w przedszkolu dzieci są pod stałą opieką nauczycielki,
b) teren przedszkola jest właściwie ogrodzony, szlaki komunikacyjne posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające bezpośrednie wyjście na jezdnię,
c) stoliki, krzesła i inny sprzęt przedszkolny jest dostosowany do wzrostu dzieci,
d) w przedszkolu systematycznie i na bieżąco są usuwane zabawki, pomoce i sprzęt zagrażający zdrowiu i życiu,
e) w przedszkolu pod groźbą kary jest zakaz używania wszelkiej przemocy fizycznej bądź psychologicznej wobec dzieci.
2) poszanowania godności – bez względu na sytuację, w jakiej się znajdzie;
3) akceptacji takim, jakie jest;
4) przyjaznego wychowawcy nastawionego na pomoc i współdziałanie;
5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
6) odkrywania świata – badania i eksperymentowania;
7) swobodnej, nieskrępowanej, twórczej ekspresji;
8) wypowiadania swojej opinii i racji;
9) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;
10) doświadczenia konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa);
11) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia;
12) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
13) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie do snu na „rozkaz”;
14) jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki regulowania swych potrzeb;
15) zdrowego jedzenia;
16) spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi.
6. Dzieci mają obowiązek przestrzegać ustalonych wspólnie w swojej grupie reguł i norm współżycia.

ROZDZIAŁ VI
Rodzice

§ 19

1.Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
1) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu,
2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
3) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji,
4) terminowe uiszczanie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu,
5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
6) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.
2.Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego rozwoju.
3.Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z zadaniami wynikającymi z planów pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
2) uzyskiwania na bieżąco informacji na temat swego dziecka,
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu poprzez swoje przedstawicielstwa – Radę Rodziców,
6) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości , odpowiednio do potrzeb wspomagać.
4.Przedszkole utrzymuje kontakt z rodzicami poprzez formy współdziałania:
1) zebranie ogólne – nie mniej niż 1 raz w roku (wrzesień),
2) zebranie grupowe – nie mniej niż 1 raz w roku,
3) porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców wg potrzeb i oczekiwań rodziców,
4) kontakty indywidualne wg potrzeb i oczekiwań rodziców-przez cały rok,
5) zajęcia otwarte dla rodziców – minimum 2 razy w ciągu roku szkolnego w każdym  oddziale,
6) spotkania rodzinne wg scenariuszy opracowanych przez nauczycielki przy współudziale dzieci ,
7) kącik dla rodziców, zawierający: rozkład dnia, ważne informacje organizacyjne, ogłoszenia,

ROZDZIAŁ VII
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 20

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego w celu dopuszczenia go do użytku. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
2. W przedszkolu w zależności od potrzeb zatrudnia się kadrę specjalistyczną w celu współorganizowania kształcenia.
3. Szczegółowe zadania nauczycieli określa dyrektor.
4. Do zakresu zadań każdego nauczyciela należy:
1) współdziałanie z rodzicami wychowanków w sprawach wychowania i nauczania dzieci poprzez:
a) organizowanie spotkań z rodzicami w celu wspólnego uzgodnienia kierunków i zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego stosowanego w danym oddziale,
b) udzielanie porad, konsultacji i organizowanie warsztatów dla rodziców w celu poznania możliwości rozwojowych dziecka,
c) informowanie na bieżąco o postępach dziecka,
d) pomoc rodzicom w podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej wobec dziecka potrzebującego,
e) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,24
f)organizowanie zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców w celu rozwijania ich umiejętności wychowawczych;
g) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną, itp.
2) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z obowiązującym programem oraz odpowiedzialność za jej jakość przez:
a) otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków,
b) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod i form pracy dostosowanych do rozpoznanych możliwości rozwojowych swoich wychowanków,
c) tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
d) dążenie do pobudzania optymalnej aktywności dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inwencji w nabywaniu umiejętności,
e) wspieranie aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej oraz budowania systemu wartości,
f) udokumentowanie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej w sposób ustalony przez Radę Pedagogiczną
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznej poprzez:
a) ustalenie harmonogramu prowadzenia obserwacji pedagogicznej,
b) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka za pomocą różnych metod i technik,
c) diagnozowanie rozwoju dziecka,
d) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
e) wspieranie dziecka z wybitnymi zdolnościami,
f) dokumentowanie prowadzonej obserwacji w sposób ustalony przez Radę Pedagogiczną.
4) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci sześcio- lub pięcioletnich, których rodzice zdecydują się na posłanie ich do szkoły w wieku 6 lat);
5) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną w zależności od potrzeb swoich wychowanków,
6) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
7) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych, oraz troska o estetykę pomieszczeń.
8) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej;
9) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczo- dydaktycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
10) realizowanie zaleceń dyrektora i osób kontrolujących wynikających z bieżącej
działalności przedszkola.
5. Nauczyciel realizuje program wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku przez dyrektora przedszkola.
6. Nauczyciel ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
7. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:
1) bezpieczeństwo, zdrowie i życie powierzonych mu dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem;
2) jakość tworzonych warunków wspomagających rozwój dzieci;
3) jakość planowania i prowadzenia pracy wychowawczo- dydaktycznej oraz obserwacji pedagogicznej.

§ 21

1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych:
1) w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjno-obsługowi,
2) ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości,
3) pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,
4) pracownicy zapewniają bezpieczeństwo dzieciom i zobowiązani są do reagowania na zachowanie dziecka w sytuacji zagrażającej jego bezpieczeństwu i bezpieczeństwu innych,
5) szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.
2. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.26

ROZDZIAL VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
2. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały Rady Pedagogicznej.
3. Dla zapewnienia znajomości statutu przedszkola przez wszystkich zainteresowanych:
– ustala się wyłożenie statutu w sekretariacie przedszkola;
– udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola.
4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy przedszkola nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 23

Tryb nowelizacji statutu:
1. W przypadku wejścia w życie nowych aktów prawnych, zmian organizacyjnych bądź strukturalnych istnieje konieczność wprowadzania zmian w Statucie Przedszkola.
2. Po zaistnieniu konieczności dokonania zmian w treści niniejszego Statutu, Dyrektor Przedszkola powołuje co najmniej 3 – osobową komisję statutową spośród członków Rady Pedagogicznej Przedszkola, która:
a) opracowuje projekt nowelizacji Statutu w terminie l miesiąca od daty przyjęcia zobowiązania;
b) przygotowany projekt przedstawia Dyrektorowi Przedszkola, a po uzyskaniu pozytywnej opinii projektu, przedstawia go na posiedzeniu Rady Pedagogicznej;
c) Rada Pedagogiczna uchwala nowelizację Statutu Przedszkola na posiedzeniu plenarnym;
d) Dyrektor po nowelizacji statutu opracowuje i publikuje tekst ujednolicony.
3. Znowelizowany Statut zostaje przesłany do Organu Prowadzącego.

§ 24

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 25

Statut Przedszkola Samorządowego Nr 30 wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 16.12.2013r.
Traci moc statut z dnia 30.08.2011r.
Za zgodność z protokołem Rady Pedagogicznej z dnia 16.12.2013r.
BIAŁYSTOK, DN.16.12.2013R.
RADA PEDAGOGICZNA PS NR 30                               DYREKTOR PRZEDSZKOLA