Koncepcja

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 30 IM.ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II „RADOSNE” W BIAŁYMSTOKU
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Dz. U. Nr 168, poz.13242
KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA OPARTA JEST NA CELACH I ZADANIACH ZAWARTYCH W NASTĘPUJĄCYCH AKTACH PRAWNYCH I DOKUMENTACJI PRZEDSZKOLA:
o Ustawa o systemie oświaty oraz akty wykonawcze do ustawy.
o Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).
o Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego.
o Statut Przedszkola.
o Roczny program pracy przedszkola.
o Programy własne.
o Program wychowawczy.
o Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne.
o Plany Działań Wspierających.
o Programy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
o Innowacje pedagogiczne.
WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA:
„Chciałbym bardzo, aby nawet na chwilę, nie zgasła radość na twarzach dzieci całego świata”
Jan Paweł II
Przedszkole Samorządowe Nr 30 im. Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku
jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata. Zapewnia
dzieciom wszechstronny rozwój, zdobywanie nowych doświadczeń i pogłębianie
wiedzy. Nasze przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich
rodziców. Biorąc za wzór naszego wielkiego patrona – przedszkole propaguje
wartości, które głosił: miłość, dobroć, tolerancję, poszanowanie każdego człowieka.
MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA:
Nasze przedszkole:
o przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby;
o stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawy oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; o wspomaga dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
o buduje system wartości, w tym wychowuje dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
o kształtuje u dzieci odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
o rozwija umiejętności społeczne dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
o troszczy się o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęca do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
o buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
o wprowadza dzieci w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
o kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej (do rodziny,
grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
o zapewnienia dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtuje wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej; o uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
CELE KONCEPCJI NASZEGO PRZEDSZKOLA:
1. Konsolidacja oddziaływań dydaktycznych oraz opiekuńczo –  wychowawczych przedszkola ze środowiskiem rodzinnym.
2. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych, posiadanie nowoczesnej bazy.
3. Promowanie zdrowego stylu życia w sferze fizycznej, społecznej i emocjonalnej.
4. Pobudzenie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję, sferę uczuciowo – intelektualną.
5. Efektywne angażowanie Rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.
6. Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.
WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU:
W naszym przedszkolu dziecko ma prawo do:
o życia i rozwoju,
o swobody myśli, sumienia i wyznania,
o aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
o poczucia bezpieczeństwa i opieki ze strony dorosłych i innych dzieci,
o snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
o indywidualnego procesu rozwoju dostosowanego do możliwości i potrzeb,
o wspólnoty i solidarności w grupie,
o swobodnej zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
o ochrony zdrowia.
MODEL ABSOLWENTA:
Dziecko kończące przedszkole wykazuje:
o motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
o umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia,
o umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
o zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
o korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
o umiejętność współpracy w grupie,
o tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
o zachowania prozdrowotne,
o odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami),
o zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób,
o samodzielność,
o potrafi cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
o rozumie prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
o przestrzega zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
o potrzebę szanowania przyrody i środowiska, kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe.
W NASZYM PRZEDSZKOLU ROLĄ NAUCZYCIELA JEST:
1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
2. Poznanie dziecka poprzez obserwację jego aktywności i sytuacji rodzinnej.6
3. Podmiotowe traktowanie dziecka i dostosowanie metod nauczania do jego potrzeb
i możliwości.
4. Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, zarówno fizycznego jak i psychicznego.
5. Dostarczenie dziecku bodźców stymulujących i pobudzenie je do aktywności własnej.
6. Otwarcie na dziecko i na jego pomysły.
7. Wdrażanie do samodzielności.
8. Kształcenie prawidłowych postaw społecznych.
9. Przyjazna współpraca z rodzicami dzieci.
10. Przestrzeganie zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka.
11. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:
Nasze przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Rodzice są współautorami życia przedszkola, aktywnie biorą udział w działalności naszej placówki.
CELE WSPÓŁPRACY:
o ujednolicenie oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego;
o nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami;
o zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy, podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz statutem przedszkola;
o przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
o wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych, włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola;
o zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola, podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia;
o ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców;
o wszechstronny rozwój dziecka;
o przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka;
o promowanie placówki w środowisku lokalnym.
FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:
o zebrania ogólne i grupowe z rodzicami oraz Radą Rodziców;
o edukacja rodziców z udziałem specjalistów: psycholog, logopeda, technolog żywienia, dietetyk;
o zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci;
o konsultacje indywidualne;
o prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac);
o organizacja dni otwartych i zajęć otwartych;
o organizacja szkoleń, warsztatów integracyjnych;
o organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów;
o włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych, konkursów, wycieczek;
o angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.
WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM:
W naszym przedszkolu istotnym elementem jest efektywna współpraca ze środowiskiem lokalnym, ponieważ przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. W ramach podejmowanych działań pragniemy pozyskać przyjaciół przedszkola, którzy widzą celowość i skuteczność systematycznej współpracy. Do tej pory współpraca ze środowiskiem była mocną stroną placówki, zatem nasze działania będą zmierzały do umocnienia pozycji naszego przedszkola w środowisku lokalnym. Przedszkole bierze
aktywny udział w przeglądach, konkursach, koncertach wspólnie z innymi placówkami.
NASI PARTNERZY:
o Urząd Miejski w Białymstoku;
o Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
o Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku;
o Podlaska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II oraz Rodzina Szkół im. Jana Pawła II w Polsce;
o Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku;
o Uniwersytet w Białymstoku;
o Komenda Główna Policji w Białymstoku oraz II Komisariat Policji w Białymstoku;
o Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku;
o Szkoła Podstawowa Nr 19 w Białymstoku;
o Szkoła Podstawowa Nr 28 w Białymstoku;
o Publiczne Gimnazjum Nr 5 im. Sługi Bożego Jana Pawła II w Białymstoku;
o Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku;
o Filia Biblioteczna Nr 6 Książnicy Podlaskiej – przy ul. Piastowskiej 11 A;
o Filharmonia, teatry, galerie , muzea w Białymstoku;9
o Schronisko dla zwierząt w Białymstoku;
o Caritas Archidiecezji Białostockiej;
o Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku;
o Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku;
o Kurator Sądowy w Białymstoku.

Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego Nr 30 im. Jana Pawła „Radosne” w Białymstoku ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
Wszelkie zmiany zachodzące w powyższej koncepcji będą modyfikowane
i wprowadzone podczas posiedzenia rady pedagogicznej.

Dodaj komentarz