Projekty Unijne

Szkolimy się nie tylko w Polsce ale również zdobywamy doświadczenia po za granicami kraju:

Wizyta studyjna na Cyprze w ramach realizacji projektu „Użycie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) we wspieraniu procesu nauczania i uczenia się od edukacji wczesnoszkolnej po edukację dorosłych” VETPRO_COM.

W ramach realizacji projektu „Użycie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) we wspieraniu procesu nauczania i uczenia się od edukacji wczesnoszkolnej po edukację dorosłych” przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, w dniach 29.09 – 03.10.2014 r. odbyła się wizyta studyjna dwóch grup uczestników projektu – przedstawicieli kadry zarządzającej oświatą miasta Białegostoku i pracowników merytorycznych MODM w Białymstoku w Limassol na Cyprze.

„Użycie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) we wspieraniu procesu nauczania i uczenia się od edukacji wczesnoszkolnej po edukację dorosłych” to projekt realizowany na zasadach projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników na temat wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspieraniu procesu nauczania i uczenia się od edukacji wczesnoszkolnej po edukację dorosłych.

Aby w pełni zrealizować zakładane cele Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w porozumieniu z instytucją goszczącą na Cyprze – Cyprus Scientific Association of Educators for the Development of Information and Communication Technology (KESEA-TPE) zdecydował o połączeniu formy wizyty studyjnej z warsztatami nt metodologii wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji na wszystkich jej szczeblach.

Gospodarz wizyty KESEA-TPE w Limassol to cypryjskie stowarzyszenie zajmujące się prowadzeniem szkoleń i promowaniem stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej wśród nauczycieli i instytucji oświatowych Cypru. Jej członkami są czynni nauczyciele, pracujący w cypryjskich szkołach i instytucjach edukacyjnych.

Cele  wizyty:

– poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników na temat możliwości wykorzystania  technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji na każdym jej szczeblu;

– poznanie cypryjskiego systemu edukacji i nowych, praktycznych rozwiązań z zakresu metodologii stosowania ICT;

– nawiązanie współpracy z cypryjskimi instytucjami oświatowymi odpowiedzialnymi za promocję i wdrażanie technologii informacyjnej w edukacji, wymiana doświadczeń i przykładów dobrych praktyk;

– doskonalenie umiejętności językowych i poszerzenie kompetencji międzykulturowych;

– promocja nowatorskich rozwiązań w dziedzinie wdrażania i wykorzystania technologii-informacyjnej w podległych placówkach

W trakcie wizyty obok wspólnych jej elementów (np. spotkania integracyjne połączone z warsztatami kulturowymi i prezentacją Cypru, zapoznaniem uczestników z dorobkiem kulturowym miasta Limassol i regionu, wycieczkami edukacyjnymi) dwie grupy uczestników realizowały odrębne programy zajęć merytorycznych (warsztaty, wizyty w instytucjach edukacyjnych, spotkania z przedstawicielami oświaty miasta Limassol i regionu).

Uczestnicy wizyty zapoznali się z cypryjskim systemem edukacji a w szczególności ze specyfiką innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie wdrażania i stosowania technologii informacyjnej w edukacji przez wizytowane szkoły i instytucje oświatowe. Kadra zarządzająca edukacją z obydwu państw miała okazję wymiany doświadczeń i poglądów na temat stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej a także stopnia jej wdrażania w podległych placówkach.

Dla obydwu grup uczestników cypryjski organizator zaplanował interesujące warsztaty z praktycznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji.

Wizyta studyjna w ocenie obu grup była udana. Postawione cele zostały osiągnięte a uczestnicy i organizatorzy wynieśli z realizacji wizyty szereg cennych doświadczeń.

 

Dnia 30.11.2010r. rozpoczęła się realizacja projektu pn.: „Radosne Przedszkole- mądrze edukuje” realizowanego w ramach Działania 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, która zakłada modernizację elektryczności i zakup wyposażenia.

Aktualności projektu:

1. Zapytanie ofertowe – na dostawę pomocy logopedycznych część I
    (termin składania ofert: 14.03.2011r. do godz. 14.00)
– do pobrania – SIWZ (pdf)
2. Zapytanie ofertowe – na dostawę pomocy logopedycznych część II
(termin składania ofert: 14.03.2011r. do godz. 14.00)
– do pobrania – SIWZ (pdf)
3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na „Zakup, dostawę mebli i
wyposażenia do sal przedszkolnych”:
do pobrania

„Radosne przedszkole – mądrze edukuje” – artykuł:
– do pobrania

Dodaj komentarz